Warrior King Trailer


Warrior King

  • Release Date:August 25, 2023 (limited)
  • Genre: Adventure, Fantasy, Animation


  • Director: Lu Qi
  • Producer(s): Lu Wunan, Yin Dongming, Meng Fanyao
  • Writer(s): Lu Wunan, Wang Yunsheng
  • Studio: Cineverse
  • Length: 1h 54m | Classification: G
Change Location